കോഴ്സ് സമയക്രമം

10 ആഴ്ച്ചകളായി നടക്കുന്ന കോഴ്സിന്റെ ഓരോ ആഴ്ച്ചയിലെയും പൊതുഘടന ചുവടെ

  • ആഴ്ച്ചയിലെ ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ വായനാസാമഗ്രികകൾ പങ്കിടും
  • ആഴ്ച്ചയിൽ 2/3 റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോ ക്ലാസുകളാണ് ഉണ്ടാകുക.
  • ഓരോ ആഴ്ച്ചയുടെയും അവസാനം ശനി അല്ലെങ്കിൽ ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ രാത്രി 7.30 ന് ചോദ്യോത്തര സെഷൻ തത്സമയം ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ സംഘിടപ്പിക്കുന്നതാണ്.
  • ആഴ്ച്ചയുടെ അവസാനം ഒബ്ജക്ടീവ് ടൈപ്പ് മൂല്യനിർണ്ണയ പരീക്ഷ -ഉണ്ടായിരിക്കും.
കാലയളവ്വിഷയംഅവതരണം
ജൂൺ 5കാലാവസ്ഥാമാറ്റത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ, കേരളത്തിൽ Implications of climate change in KeralaDr. M RajeevanMoES Distinguished Scientist, Former secretary MoES, Govt of India
ജൂൺ 5 -11എന്താണ് കാലാവസ്ഥാമാറ്റം, കാലാവസ്ഥാശാസ്ത്രജ്ഞരെ നാം എന്തുകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കണം ? What is climate change and why should you believe a climate scientist?Dr Hamza Kunhu Bangalath, King Abdullah University of Science and Technology, Saudi Arabia
ജൂൺ 12-18ഭാവിയിലെ കാലാവസ്ഥ പ്രവചിക്കുന്നതെങ്ങനെ ? How do we predict future climate? Climate Modelling Dr Deepak Gopalakrishnan, Central Michigan University, USA
ജൂൺ 19-25IPCC കാലാവസ്ഥാ റിപ്പോർട്ടുകൾ – ശാസ്ത്രനിഗമനങ്ങളും നയരൂപീകരണവും
കാലാവസ്ഥാമാറ്റത്തിന്റെ ആഗോള പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ Global Impacts Of Climate Change
Dr.Sabin TP Indian Institute of Tropical Meteorology
Prof Ajaya Mohan, Abu Dhabi Polytechinc, UAE
ജൂൺ 26-ജൂലൈ 2കാലാവസ്ഥാമാറ്റം ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ Impacts Of Climate Change over the Indian SubcontinentProf Sandeep Sukumaran, IIT Delhi
ജൂലൈ 3 – ജൂലൈ 9സമുദ്രങ്ങളും കാലാവസ്ഥാമാറ്റവും Global Oceans And Climate ChangeDr Vinu Valsala, Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune
ജൂലൈ 10-16ചരിത്രാതീത കാലത്തെ കാലാവസ്ഥ Climate Of The Past –Dr Thejna Tharammel, Indian Institute of Science, Bangalore
ജൂലൈ 17 -23കാലാവസ്ഥാമാറ്റത്തെ എങ്ങനെ നേരിടാം Response To Climate Change: Adaptation And GeoengineeringDr Jerry Raj, King Abdullah University of Science and Technology, Saudi Arabia
ജൂലൈ 24 -30കാലാവസ്ഥാമാറ്റത്തെ എങ്ങനെ നേരിടാം- Response To Climate Change: Mitigation –Dr Hamza Kunhu Bangalath, King Abdullah University of Science and Technology, Saudi Arabia –
Goutham Radhakrishnan, MS Swaminathan Research Foundation, Chennai
ജൂലൈ 31 – ആഗസ്റ്റ് 6Low Carbon Economy –Goutham Radhakrishnan, MS Swaminathan Research Foundation, Chennai
ആഗസ്റ്റ് 13Panel Discussions on Climate Change: Science and Society

പോസ്റ്ററുകൾ