കോഴ്സ് ലൂക്ക

ലൂക്കയുടെ ഓൺലൈൻ പാഠശാലയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അസ്ട്രോണമി ബേസിക് കോഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്കെപ്പോഴും ചേരാം. ജീവപരിണാമത്തിന് ഒരാമുഖം – കോഴ്സിന്റെ ഫെബ്രുവരി 12 മുതൽ രജിസട്രേഷൻ ആരംഭിക്കും. വിശദാംശങ്ങൾക്ക് പേജ് സന്ദർശിക്കൂ..