ഈ മാസത്തെ ആകാശം – നവംബർ 2022

നവംബർ 5 ന് ബാച്ച് 1 – അവതരണം വീഡിയോ റെക്കോർഡ്

ബാച്ച് 2 – നവംബർ 6 ന് നടന്ന അവതരണം – റെക്കോർഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ

2 Comments.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *