ആഴ്ച്ച 2 – ലൂക്കയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കുറിപ്പുകൾ

ലൂക്കയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വായനാക്കുറിപ്പുകൾ

 1. ജനുവരി 1 – പുതവർഷമായതെങ്ങനെ ?
 2. അതെന്താ ഫെബ്രുവരിക്ക് മാത്രം 28 ദിവസം
 3. മാർച്ച് 20/21 – യഥാർത്ഥ വിഷു
 4. കണിക്കൊന്ന നേരത്തെ പൂക്കുന്നതെന്തേ ?
 5. സെപ്റ്റംബർ 22/23 – സൂര്യൻ കൃത്യം കിഴക്കുതിക്കും.
 6. നിഴലില്ലാ നേരം
 7. സിറിയസ് നക്ഷത്രത്തെ കാണാം
 8. തിരുവോണത്തിന്റെ നക്ഷത്രവഴി

Ask LUCA യിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചവ

 1. ആഴ്ചകൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി?
 2. ഞായറാഴ്ച്ച പൊതു അവധിയായത് എങ്ങനെ ?
 3. കാർത്തികവിളക്കിന്റെ സമയത്ത് ആകാശത്തെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്?
 4. 12 വർഷത്തെ വ്യാഴവട്ടം എന്ന് പറയാൻ കാരണമെന്ത്?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *