ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിന്റെ വളര്‍ച്ചയും വികാസവും – ആമുഖ അവതരണം

ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിന്റെ വളര്‍ച്ചയും വികാസവും – ആണ് ഈ ആഴ്ച്ചത്തെ വിഷയം. ആമുഖ അവതരണം നടത്തുന്നത് ഫിസികസ് അധ്യാപകനും ലൂക്കയുടെ മുൻ എഡിറ്ററുമായ ഡോ.എൻ.ഷാജിയാണ്. വായനാ സാമഗ്രികൾ ചുവടെ ലിങ്കുകളിലുണ്ട്. കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ലോഗിനിലും ലഭ്യമാണ്.

വീഡിയോ കാണാം

1 Comment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *