അധ്യായം 4- സൗരയൂഥവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട  ലൂക്ക ലേഖനങ്ങള്‍

ഗ്രഹലേഖനങ്ങൾ

 1. ബുധൻ
 2. ശുക്രൻ
 3. ചൊവ്വ
 4. വ്യാഴം
 5. ശനി
 6. നെപ്റ്റ്യൂൺ
 7. യുറാനസ്

സൗരയൂഥം – മറ്റുലേഖനങ്ങൾ

 1. സൗരയൂഥവും വാല്‍നക്ഷത്രങ്ങളും
 2. സൗരയൂഥഗ്രഹങ്ങളും മൂലകങ്ങളും – ബുധന്‍
 3. സൗരയൂഥഗ്രഹങ്ങളും മൂലകങ്ങളും – ശുക്രന്‍
 4. ശുക്രനിലെ ഫോസ്ഫീൻ ജീവന്റെ സൂചനയോ?
 5. ജ്യോതിർജീവശ്ശാസ്ത്രം അഥവാ അസ്ട്രോബയോളജി
 6. ഈ കൊച്ചുഭൂമിയില്‍ മാത്രമേ ജീവനുള്ളോ?
 7. ചൊവ്വയിൽ ഉൽക്കാപതനം
 8. ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ വ്യാഴത്തെ പിന്നിലാക്കി ശനി
 9. ധൂമകേതുക്കളുടെ ശാസ്ത്രം
 10. ധൂമകേതുക്കള്‍ : പ്രാചീനചരിത്രവും വിശ്വാസങ്ങളും
 11. ഉല്‍ക്കകളും ഉല്‍ക്കാദ്രവ്യവും
 12. ഉൽക്കാശിലകളുടെ പ്രാധാന്യം
 13. 34 വർഷം മറഞ്ഞിരുന്ന വൊയേജര്‍ സന്ദേശം
 14. ഒസിരിസ്-റെക്സ്
 15. ബെനു

1 Comment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *