പ്രപഞ്ചശാസ്ത്രം- ലൂക്ക ലേഖനങ്ങൾ

ലൂക്കയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ

  1. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ചരിത്രം, പ്രപഞ്ചവിജ്ഞാനത്തിന്റെയും
  2. ജനുവരി 1-ആധുനിക പ്രപഞ്ചശാസ്ത്രത്തിന്റെ ജന്മദിനമായതെങ്ങനെ ? 
  3. എഡ്വിൻ ഹബിളും അനന്ത മജ്ഞാതമവർണനീയമായ പ്രപഞ്ചവും
  4. ഹെന്‍റിയെറ്റ സ്വാന്‍ ലെവിറ്റ്: പ്രപഞ്ചവികാസത്തിന് തിരികാട്ടിയവള്‍…!
  5. പ്രപഞ്ച മാതൃകകൾ – ചുരുക്കത്തിൽ
  6. വികസിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചവും പീബിൾസിന്റെ പഠനങ്ങളും
  7. മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ത്രിമാന രൂപം 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *