ആഴ്ച്ച 1 – പഠനക്കുറിപ്പുകൾ

ആഴ്ച്ച 1 ൽ വായിക്കേണ്ട പഠനക്കുറിപ്പുകൾ

  1. എന്താണീ ലൂക്ക ?
  2. ആദിയിൽ ജീവനുണ്ടായിരുന്നു, 370 കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ്
  3. ജീവനു മുന്‍പുള്ള ആദിമ ഭൂമിയില്‍ ജീവന്റെ അക്ഷരങ്ങളെങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടു ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *