ജീവ തന്മാത്രകൾ

ജീവ പരിണാമത്തിന് ഒരാമുഖം – ലൂക്ക സംഘടിപ്പിക്കുന്ന 10 ആഴ്ച നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഓൺലൈൻ കോഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം.

ജീവതന്മാത്രകൾ – അവതരണം ഡോ.ഹരികുമാർ

  • 0:00 എന്താണ് ജീവതന്മാത്രകൾ
  • 4:37 കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകൾ
  • 30:40 പ്രോട്ടീനുകൾ
  • 59:29 ന്യൂക്ലിക് ആസിഡുകൾ
  • 1:25:59 ലിപിഡുകൾ
  • 1:29:08 ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *