കോശം ജീവന്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ്

ജീവ പരിണാമത്തിന് ഒരാമുഖം – ലൂക്ക സംഘടിപ്പിക്കുന്ന 10 ആഴ്ച നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഓൺലൈൻ കോഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം.

വീഡിയോ കാണാം

കോശം ജീവന്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് – ഡോ.പി.കെ.സുമോദൻ

  • 0:00 ആമുഖം
  • 0:26 കോശം: ഉത്പത്തിയും പരിണാമവും
  • 5:52 ലൂക്ക
  • 9:42 കോശസിദ്ധാന്തം
  • 15:15 ആധുനിക കോശസിദ്ധാന്തം
  • 16:18 കോശഘടന

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *