ആഴ്ച്ച 3 – സംശയനിവാരണം – റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോ

ആഴ്ച്ച 3 – സംശയനിവാരണ സെഷൻ – ഡോ.കെ.പി അരവിന്ദൻ , ഡോ. പ്രസാദ് അലക്സ് , ഡോ. വിഷ്ണുദാസ് , ഡോ സുരേഷ് കുട്ടി എന്നിവർ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *