ഫോസിലുകളുടെ കാലപ്പഴക്കം നിർണയിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ? – LUCA TALK

അവതരണം : ഡോ.ദിലീപ് മമ്പള്ളിൽ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *