ആഴ്ച്ച 4 – പഠനക്കുറിപ്പുകൾ

ലേഖനങ്ങൾ

 1. ജനിതക വിഗതി അഥവാ ജനിറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ്
 2. ഇണക്കി വളർത്തലും പരിണാമവും
 3. കാർഷിക വിളകളുടെ ഉത്പത്തി
 4. ആനയുടെ പരിണാമം
 5. ആൾട്രൂയിസം അഥവാ അന്യജീവിനുതകി സ്വജീവിതം
 6. കാംബ്രിയൻ വിസ്ഫോടനം
 7. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പരിണാമം
 8. പക്ഷികളുടെ പരിണാമം
 9. എന്താണ് പങ്ച്യുവേറ്റഡ് ഇക്വിലിബ്രിയം ?
 10. കുതിരയുടെ പരിണാമം
 11. തെരുവു നായകൾ പറയുന്നത്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *