ജനിതക ശാസ്ത്രം – വീഡിയോ പരമ്പര

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് ലൂക്ക സയൻസ് പോർട്ടൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഗ്രിഗർ മെൻഡൽ @200 പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച LUCA TALK പരമ്പരയിലെ വീഡിയോകൾ

പ്ലേ ലിസ്റ്റ് കാണാം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *