ആഴ്ച്ച 7 – മനുഷ്യപരിണാമം ലേഖനങ്ങൾ, വീഡിയോകൾ

മനുഷ്യപരിണാമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലൂക്ക ലേഖനങ്ങളും വീഡിയോകളും

 1. ലൂസിയുടെ മക്കൾ
 2. തന്മാത്രാ ജീവശാസ്ത്രം നല്‍കുന്ന തെളിവുകള്‍
 3. മനുഷ്യപരിണാമത്തിന്റെ നാൾവഴികൾ
 4. ലൂസിയും ആർഡിയും – രണ്ടുപൂർവ്വനാരികളുടെ കഥ
 5. അസ്ഥിമാടങ്ങള്‍ കഥ പറയുമ്പോള്‍
 6. നിങ്ങളോർക്കുക, നിങ്ങളെങ്ങനെ നിങ്ങളായെന്ന്…!
 7. പച്ച ധൂമകേതുവിനെ കണ്ട മനുഷ്യർ
 8. പരിണാമത്തെ അട്ടിമറിച്ചവർ
 9. പരിണാമസിദ്ധാന്തമോ, ഈ ചിത്രം തെറ്റാണ്!
 10. ആരാണ് ഇന്ത്യക്കാർ ? – ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ മനുഷ്യരുടെ ജനിതകചരിത്രം
 11. ആരാണ് ഇന്ത്യക്കാർ?-ജീനുകൾ പറയുന്ന കഥ 
 12. നാമെല്ലാവരും കലർപ്പുള്ളവരാണ് കുടിയേറ്റക്കാരാണ്‌
 13. മാംസാഹാരവും മസ്തിഷ്ക വളർച്ചയും
 14. കാലാവസ്ഥാമാറ്റവും മനുഷ്യപരിണാമവും
 15. ശാസ്ത്രകേരളം 2021 മാർച്ച് ലക്കം – മനുഷ്യപരിണാമം പ്രത്യേക പതിപ്പ്
കോഴ്സ് പേജിലേക്ക് പോകാം

2 Comments.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *