കാർഷികവിളകളുടെ പരിണാമം – ഡോ. ജോർജ്ജ് തോമസ്

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് ലൂക്ക സയൻസ് പോർട്ടൽ ജീവപരിണാമം കോഴ്സിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച LUCA TALK പ്രഭാഷണ പരമ്പരയിലെ മൂന്നാമത് അവതരണം – കാർഷികവിളകളുടെ പരിണാമം – ഡോ. ജോർജ്ജ് തോമസ് (ചെയർപേഴ്സൺ, കേരള ജൈവവൈവിധ്യ ബോർഡ്)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *