വംശം, ജാതി, ജൻഡർ എന്നിവയും ബയോളജിയും- കുറിപ്പുകൾ, വീഡിയോകൾ

ആഴ്ച്ച 8- വീഡിയോകൾ, വായനാക്കുറിപ്പുകൾ

  1. ആൺബുദ്ധി , പെൺബുദ്ധി
  2. അസമത്വത്തിന്റെ കപടശാസ്ത്രങ്ങൾ
  3. ആരാണ് ഇന്ത്യക്കാർ ? – ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ മനുഷ്യരുടെ ജനിതകചരിത്രം
  4. സ്വാന്റെ പാബോയുടെ സംഭാവനകൾ
  5. Scientific Racism- വേർതിരിവിന്റെ കപടശാസ്ത്രം
  6. സ്റ്റീഫന്‍ ജയ്ഗോള്‍ഡിന്റെ ജ്ഞാനശാസ്ത്ര സമീപനങ്ങള്‍ – ഒരാമുഖം
  7. ഉറുമ്പിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനിലേക്ക് – സോഷ്യോബയോളജി എന്ന വിവാദശാസ്ത്രം
  8. ആരാണ് ഇന്ത്യക്കാർ?-ജീനുകൾ പറയുന്ന കഥ വീഡിയോ കാണാം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *