എന്താണ് കാലാവസ്ഥാമാറ്റം, കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രജ്ഞരെ നാം എന്തുകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കണം ?

PART 1 – എന്താണ് കാലാവസ്ഥാമാറ്റം ?

PART 2 – ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവം

PART 3 – എങ്ങിനെയാണ് കാലാവസ്ഥാവ്യവസ്ഥ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ?

PART 4 – കാലാവസ്ഥാമാറ്റത്തിന്റെ തെളിവുകൾ


Dr Hamza Kunhu Bangalath, King Abdullah University of Science and Technology, Saudi Arabia

Hamza Kunhu Bangalath is a postdoctoral fellow at the King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), Saudi Arabia, where he also did his Ph.D. He also worked as a postdoctoral researcher at New York University Abu Dabi. His research interests include atmospheric circulation and hydrological cycle, climate change, weather and climate extremes, and aerosol-climate interactions

Extra Reading Materials PART 1

  1. Change 2023 – IPCC AR6 Synthesis Report Climate Change 2023 – Accessed 21 May. 2023.
  2. CLIMATE CHANGE 2023, Synthesis Report, Summary for Policymakers
  3. “What is Climate Science Literacy?

Extra Reading Materials PART 1

Extra Reading Materials PART 3

Seasons : https://www.youtube.com/watch?v=8gPUY03c5ZE&t=2s

What makes the atmosphere circulate? : http://pressbooks-dev.oer.hawaii.edu/atmo/chapter/chapter-11-general-circulation/


Coriolis force
——————–
1. https://www.metoffice.gov.uk/weather/learn-about/weather/how-weather-works/coriolis-effect

2. https://scijinks.gov/coriolis/

3. https://techtv.mit.edu/videos/3714-the-coriolis-effect

4. https://ocw.mit.edu/courses/res-tll-004-stem-concept-videos-fall-2013/resources/rotating-frames-of-reference/

5. https://www.youtube.com/watch?v=Bsufq2y_FVA

6. https://www.youtube.com/watch?v=PDEcAxfSYaI

General Circulation
——————————
https://www.metoffice.gov.uk/weather/learn-about/weather/atmosphere/global-circulation-patterns

Climate Feedback
—————————–
1. https://royalsocietypublishing.org/doi/epdf/10.1098/rsta.2014.0428

2. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/chapter/chapter-7/#7.4#7.4

Climate Sensitivity
———————————-
1. https://www.metoffice.gov.uk/research/climate/understanding-climate/climate-sensitivity-explained

2. https://spiral.imperial.ac.uk/bitstream/10044/1/76744/5/3213_Briefing%20note%2011%20Climate%20sensitivity%20web%20with%20DOI.pdf

3. https://www.carbonbrief.org/explainer-how-scientists-estimate-climate-sensitivity/

4. https://www.climate.gov/maps-data/climate-data-primer/whats-difference-between-climate-and-weather

Extra Reading Materials PART 4

Evidences of Climate Change

https://climate.nasa.gov/evidence/

https://www.bloomberg.com/graphics/2015-whats-warming-the-world/

Tipping Points

സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ

വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്ക് അംഗമാകാൻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *