കോഴ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സംബന്ധിച്ച്

  • കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയ എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈനായിത്തന്നെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാം.
  • 2023 ജൂൺ 24, 25 തിയ്യതികളിൽ നടക്കുന്ന Evo LUCA ക്യാമ്പിന് ശേഷം എല്ലാവർക്കും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം ചെയ്യും. (സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കാൻ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്നില്ല)
  • കേഴ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ട വിധം ഈ പേജിൽ വൈകാതെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *