കാലാവസ്ഥാമാറ്റത്തിന്റെ ഭൗതികശാസ്ത്രം ഭാഗം 2: ഹരിതഗൃഹപ്രഭാവം

Dr Hamza Kunhu Bangalath | Science of Climate Change , COURSE LUCA

ജീവൻറെ നിലനിൽപ്പിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവ് നിലനിർത്താൻ ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവം എങ്ങനെ സഹായിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത്.

Hamza Kunhu Bangalath is a postdoctoral fellow at the King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), Saudi Arabia, where he also did his Ph.D. He also worked as a postdoctoral researcher at New York University Abu Dabi. His research interests include atmospheric circulation and hydrological cycle, climate change, weather and climate extremes, and aerosol-climate interactions.

Extra Reading Materials

LUCA Links

LUCA
Kerala Sasthra Sahitya Parishad


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *