കാലാവസ്ഥാമാറ്റത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം – കോഴ്സ് ആമുഖം

ലൂക്ക – കാലാവസ്ഥാമാറ്റത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം കോഴ്സ് ആമുഖം. കോഴ്സ് ഘടനയും ഉള്ളടക്കവും കോഴ്സ് കോഡിനേറ്റർ ഡോ. ജെറി രാജ് വിശദീകരിക്കുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *