പഠന സാമഗ്രികൾ ഇതുവരെ

  1. മാനത്ത് നോക്കുമ്പോൾ – ആമുഖം
  2. വാന നിരീക്ഷണവും കാലഗണനയും
  3. ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിന്റെ വളര്‍ച്ചയും വികാസവും
  4. സൗരയൂഥം
  5. നെബുലകൾ, ഗാലക്സികൾ
  6. പ്രപഞ്ച ചിത്രം ന്യൂട്ടൻ വരെ
  7. നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ജനനവും പരിണാമവും
  8. ആധുനിക പ്രപഞ്ചചിത്രം
  9. ടെലിസ്കോപ്പിന്റെ കഥ
  10. സ്റ്റല്ലേറിയം, അസ്ട്രോഫോട്ടോഗ്രഫി

6 Comments.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *